Algemene voorwaarden Beauty by Britt 2021

 

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Schoonheidssalon Beauty by Britt en een client waarop Schoonheidssalon Beauty by Britt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en door beide partijen is ondertekend.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van Schoonheidssalon Beauty by Britt zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling of het productgebruik tijdig in vertrouwen aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Schoonheidssalon Beauty by Britt zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medewerkers van Schoonheidssalon Beauty by Britt zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Beauty by Britt melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Beauty by Britt gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Schoonheidssalon Beauty by Britt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Schoonheidssalon Beauty by Britt hoeft zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien Schoonheidssalon Beauty by Britt gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Verantwoording en eigen risico

1. Alle opdrachten van cliënt aan Schoonheidssalon Beauty by Britt worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

2. Door opdracht te geven aan Schoonheidssalon Beauty by Britt verklaart de cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

3. Door opdracht te geven aan Schoonheidssalon Beauty by Britt tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

4. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

5. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

5. Aansprakelijkheid

1. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Schoonheidssalon Beauty by Britt dit (medisch) niet verantwoord vind mag Schoonheidssalon Beauty by Britt deze nabehandeling weigeren.

2. Schoonheidssalon Beauty by Britt is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Schoonheidssalon Beauty by Britt niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

3. Ondanks dat Schoonheidssalon Beauty by Britt haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

4. Schoonheidssalon Beauty by Britt is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

Voor het geval Schoonheidssalon Beauty by Britt aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Schoonheidssalon Beauty by Britt voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

5. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Schoonheidssalon Beauty by Britt ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

6. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Betaling

1. Schoonheidssalon Beauty by Britt zorgt dat alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar zijn in de salon of op de website / webshop.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

 

8. Aansprakelijkheid

1. Schoonheidssalon Beauty by Britt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidssalon Beauty by Britt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Schoonheidssalon Beauty by Britt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Schoonheidssalon Beauty by Britt is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / social media zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

9. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Beauty by Britt.
2. Schoonheidssalon Beauty by Britt moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Beauty by Britt de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is en de cliënt dit kan aantonen, zal Schoonheidssalon Beauty by Britt het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Schoonheidssalon Beauty by Britt en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

10. Garantie

1. Schoonheidssalon Beauty by Britt geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

11. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

12. Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Schoonheidssalon Beauty by Britt.
3. De medewerker van Schoonheidssalon Beauty by Britt zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Schoonheidssalon Beauty by Britt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

13. Beschadiging en/of diefstal

1. Schoonheidssalon Beauty by Britt heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Schoonheidssalon Beauty by Britt meldt diefstal altijd bij de politie.

 

14. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Schoonheidssalon Beauty by Britt het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Schoonheidssalon Beauty by Britt wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

5. Schoonheidssalon Beauty by Britt gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

6. Schoonheidssalon Beauty by Britt is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

15. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Beauty by Britt en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Beauty by Britt en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hi
Heeft u vragen over onze behandelingen en/of producten? Stuur dan een WhatsAppje.